ArtVer

Ochrana Súkromia

Pravidlá ochrany osobných údajov:


Používanie internetových stránok právneho subjektu „VIERA ČAPKOVÁ | ART VER – AGENCY" (ďalej iba ART VER), je možné bez uvedenia osobných údajov; Ak však návštevník chce prostredníctvom našich webových stránok využívať špeciálne služby našej spoločnosti, spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje pre takéto zaobchádzanie právny základ, všeobecne si žiadame a získavame výslovný súhlas návštevníka.

Spracúvanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo subjektu údajov, bude vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickým predpisom na ochranou údajov, pre krajinu, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť ART VER. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú zainteresované strany informované o právach, ktoré môžu kedykoľvek vykonávať.

Ako prevádzkovateľ údajov, spoločnosť ART VER implementovala množstvo technických a organizačných opatrení na zaručenie ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak prenos údajov cez internet môže mať v zásade bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môžu všetky zainteresované strany a subjekty údajov, alebo dotknuté osoby prenášať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych metód, napríklad telefonicky.


1. Definície

Vyhlásenie ochrany osobných údajov spoločnosti ART VER je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov musí byť čitateľné a pochopiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme zaistili čitateľnosť a pochopiteľnosť, najskôr by sme radi detailne vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

a) Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“, alebo „dotknuté osoby“). Identifikovateľná fyzická osoba je identifikovateľná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických faktorov fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknuté osoby

Dotknutá osoba (alebo „subjekt údajov“) je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, od ktorej osobné údaje spracúvania zodpovedná osoba za spracúvanie osobných údajov.

c) Spracúvanie

Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi, alebo súboroch osobných údajov, a to buď automatizovanými prostriedkami, ako je získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, prispôsobenie alebo zmena, konzultácia, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením, zverejňovaním, sprístupnenie iným osobám, alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

d) Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov, aby sa v budúcnosti obmedzilo jeho spracúvanie.

e) Profilovanie

Vytváranie profilov zahŕňa akúkoľvek formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca, predovšetkým na analýzu alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby, súvisiacich s výkonnosťou v práci, ekonomickej alebo majetkovej situácie, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sú oddelené a podliehajú technickým a organizačným opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo kontrolór zodpovedný za spracovanie

Prevádzkovateľ alebo kontrolór zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; keď sú ciele a prostriedky tohto spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo v páve členského štátu; možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej správy, ktoré prijímajú osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov; Spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

k) Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, bezplatný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.


2. Meno a adresa hlavného prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, iných zákonov o ochrane údajov platných pre členské štáty Únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

Viera Čapková | ART VER – AGENCY
IČO:            40231054
DIČ:            1048250412
Adresa:     Ševčenkova, 1034/9
                     85101 Bratislava
                     Slovenská Republika
Telefón:   
E-mail:      
Stránky:    www.artver.sk

3. Cookies

Webové stránky spoločnosti ART VER používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete: Tu


4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti ART VER zhromažďuje rad všeobecných informácií a iných informácií, keď dotknutá osoba alebo automatizovaný systém navštívi túto webovú stránku. V rámci používania našej internetovej stránky sa informácie o pripojení ukladajú medzi údaje denníka servera. Tieto informácie môžu zahŕňať (1) typy prehliadačov a verzií používateľa, (2) operačný systém, jazyk a rozlíšenie obrazovky používaný pri návšteve webu, (3) webové stránky, z ktorých prístupový systém navštevuje naše webové stránky (nazvaný "referrer") (4) subweb (5), dátum, čas dopytu a obsah požiadavky (6), adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) prístup k poskytovateľovi internetových služieb systém a (8) akékoľvek ďalšie podobné informácie a informácie, ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto údajov a všeobecných informácií spoločnosť ART VER nedosahuje závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne poskytovanie obsahu našich webových stránok, (2) ) optimalizovať obsah našich webových stránok, ako aj ich inzerciu, (3) zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku. Preto spoločnosť ART VER štatisticky analyzuje údaje a informácie zhromaždené anonymne s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov našej spoločnosti a zaručiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.


5. Možnosť kontaktu prostredníctvom webových stránok

Webové stránky spoločnosti ART VER obsahujú informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický a priamy kontakt s našou spoločnosťou, ktorý zahŕňa aj všeobecnú adresu e-mailu (e-mail) komunikáciu. Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Tieto osobné údaje dobrovoľne sprostredkované predloženou informáciou kontrolórovi sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Nedochádza k prenosu týchto osobných údajov tretím stranám.


6. Pravidelné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelu uchovávania údajov alebo v rozsahu s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov alebo iných právnych predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, osobné údaje sa bežne blokujú alebo budú vymazané v súlade s zákonnými požiadavkami.


7. Práva dotknutej osoby
a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, vyžadovať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje týkajúce sa nej. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho zodpovedného pre ochranu údajov, iného zamestnanca, alebo iného pracovníka prevádzkovateľa.

b) Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo udelené udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, získať kedykoľvek od prevádzkovateľa bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených a požiadať o kópiu týchto informácií. Okrem toho európske usmernenia a nariadenia poskytujú zainteresovanej strane tieto informácie:

 účely spracúvania;

 kategórie príslušných osobných údajov;

 príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje, najmä príjemcom z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;

 vždy, keď je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa budú uchovávať osobné údaje, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;

 existencia práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo namietať proti jeho spracúvaniu;

 existencia práva podať sťažnosť zodpovednému orgánu verejnej moci;

 keď sa nezhromažďujú informácie týkajúce sa dotknutej osoby v alebo osobných údajov, akékoľvek ďalšie informácie o jeho zdroji;

 existencia automatizovaných rozhodnutí, vrátane profilov, podľa odseku 1 a odseku 4 článku 22 GDPR obavám, a aspoň v týchto prípadoch poskytovať informácie o algoritme, významu a očakávané dôsledky takéhoto zaobchádzania pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenesú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V takom prípade bude mať dotknutá osoba informácie o príslušných zárukách týkajúcich sa prevodu. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo prístupu, môže kedykoľvek kontaktovať nášho zodpovedného pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, pre uskutočnenie opravy bez zbytočného odkladu, nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo doplniť neúplné osobné údaje, dokonca aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. Ak dotknutá osoba chce vykonávať toto právo na opravu, on alebo ona môže kedykoľvek kontaktovať náš zodpovedného pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú bez zbytočného odkladu, a prevádzkovateľ je povinný odstrániť osobné údaje bez zbytočného odkladu pri realizácii jedného z týchto dôvodov za predpokladu, že spracúvanie nie je potrebné:

 Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané.

 Dotknutá osoba odstúpi od súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie zakladá podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo bodu a) odseku 2 článku 9 GDPR a ak neexistuje iná štandardný alebo právny základ pre spracúvanie.

 Dotknutá osoba bráni spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne legitímne primárne dôvody na zaobchádzanie dotknutej osoby, alebo spracúvanie v súlade s článkom 21 ods. GDPR.

 Osobné údaje boli spracúvané nelegálne.

 Osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v právnych predpisoch Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ.

 Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v odseku 1 článku 8 GDPR.

Ak sa použije jeden z uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou ART VER, môžete kedykoľvek kontaktovať nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti ART VER alebo iný zamestnanec musí bezodkladne zaručiť, aby sa žiadosť o vymazanie okamžite vykonala.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný v súlade s článkom 17 ods. 1 vymazať osobné údaje, správca, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení na informovanie ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala týchto kontrolórov o akékoľvek prepojenie alebo kopírovanie alebo replikáciu týchto osobných údajov za predpokladu, že ich spracovanie nie je potrebné. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti ART VER alebo iný zamastenec vykoná v konkrétnych prípadoch potrebné opatrenia.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, na obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom hneď, ako sa uplatní jedna z týchto podmienok:

 Správnosť osobných údajov potvrdená zainteresovanou stranou počas obdobia, ktoré umožňuje kontrolórovi overiť presnosť osobných údajov.

 Spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba sa namiesto žiadosti obmedzenia ich používania postavila proti vymazaniu osobných údajov.

 Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba vyžaduje zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 Dotknutá osoba namietala proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených spoločnosťou ART VER, môže kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Osoba zodpovedná za ochranu údajov spoločnosti ART VER alebo iný zamestnanec nariadi obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenos údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prijímať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré boli poskytnuté kontrolórovi v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a kompatibilnom – čitateľnom počítačom. On alebo ona bude mať právo odovzdávať tieto údaje iným prevádzkovateľom bez akýchkoľvek prekážok z riadiacej jednotky, na ktorú ste nám poskytli osobné údaje, za predpokladu, že spracúvanie je založené na súhlase podľa písmena a) článku 6, odsek 1 sa RGPD alebo bod a) odseku 2 článku 9 RGPD alebo zmluve podľa bodu b) časti 1 článku 6 RGPD, a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, ak spracovanie nie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejného orgánu pripojeného k prevádzkovateľovi. Navyše, pri výkone ich práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20, odsek 1, z GPDR, dotknutá osoba je oprávnená prenášať osobné údaje priamo z jedného regulátora do druhého, ak je to technicky uskutočniteľné a aby pritom nemali nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných. Na potvrdenie práva na prenos údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zodpovedného pre ochranu údajov určeného spoločnosťou ART VER alebo iného zamestnanca.

g) Právo na námietku

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov brániť, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácii, kedykoľvek so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktorý je založený na bode (e) alebo (f ) článku 6 ods. 1 RGPD. Týka sa to aj profilovania podľa týchto ustanovení. Spoločnosť ART VER nebude môcť spracúvať osobné údaje v prípade námietky, ak nemôžeme preukázať legitímne a presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré anulujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo alebo pre zriadenie, výkon a obranu zákonnosti a nárokov. Ak spoločnosť ART VER spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, bude mať dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov súvisiacich s touto marketingovou činnosťou. Toto sa týka profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba bráni spracúvaniu spoločnosti ART VER na účely priameho marketingu, spoločnosť ART VER už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely. Naviac má dotknutá osoba právo, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej tykajú, spoločnosťou ART VER, na vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely v súlade s článok 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na rozvoj úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu. Na uplatnenie práva na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti ART VER alebo iného zamestnanca. Okrem toho je dotknutá osoba v kontexte využívania služieb informačnej spoločnosti bez toho, aby bola dotknutá smernica 2002/58 / ES, slobodne využívať svoje právo na námietku automatizovanými prostriedkami prostredníctvom technických špecifikácií.

h) Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba má právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, nepodliehať rozhodnutiu výlučne na základe automatizovaného spracovania vrátane profilovania, ktorého vyplývajú právne účinky ho týkajúce sa ho, alebo podobne, budú mať výnimočný vplyv, za predpokladu, že rozhodnutie (1) sa nevyžaduje na prístup, jeho výkon alebo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo členským štátom na ktorý podlieha prevádzkovateľ a ktorý tiež stanovuje primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd zainteresovaných strán a oprávnených záujmov, alebo (3) nie je založený na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Ak je rozhodnutie (1) potrebné na prístup, jeho výkon alebo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, jej súlad alebo (2) je založený na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť ART VER musí implementovať primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb, legitímnych záujmov, aspoň právo získať ľudský zásah prevádzkovateľa, vyjadriť svoj názor a odpovedať na rozhodnutie. Ak dotknutá osoba chce uplatniť práva na automatizované individuálne rozhodovanie, môže sa priamo obrátiť na nášho zodpovedného pre ochranu údajov spoločnosti ART VER alebo aj iného zamestnanca.

i) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov

Každá dotknutá osoba bude mať právo udelené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, právo kedykoľvek odobrať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak si dotknutá osoba chce uplatniť právo odobrať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť priamo na nášho pracovníka pre ochranu údajov v spoločnosti ART VER alebo aj iného zamestnanca prevádzkovateľa.


8. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej lokalite prevádzkovatel integroval komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je služba analýzy webu. Webová analýza je zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (tzv. Referent), ktoré podstránky boli navštívené, alebo o frekvencii a trvaní zobrazovania podstránky. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pri webovej analýze prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovateľ používa aplikáciu „_gat. _anonymizeIp.“. Prostredníctvom tejto aplikácie je adresa IP internetového pripojenia dotknutej osoby zhrnutá spoločnosťou Google a anonymizovaná pri prístupe na naše webové stránky členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore. Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať návštevnosť našich webových stránok. Spoločnosť Google okrem iného využíva údaje a informácie zhromaždené na vyhodnotenie používania našich webových stránok a poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú činnosti našich webových stránok a poskytujú ďalšie služby súvisiace s používaním našich webových stránok.

Služba Google Analytics umiestni súbor cookie do počítačového systému dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená vyššie (bod 3). Pri konfigurácii súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každej návšteve jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a v ktorej bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač počítačového systému dotknutej osoby automaticky posiela údaje prostredníctvom Komponent Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií v spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu získa spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako napríklad adresu IP dotknutej osoby, ktorá slúži okrem iného aj spoločnosti Google na pochopenie pôvodu návštevníkov, kliknutí a následne, vytvoriť dohody o províziách.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našich webových stránok sa tieto osobné údaje, vrátane adresy IP prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Spoločnosť Google ukladá tieto osobné údaje v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže, ako už bolo uvedené, zabrániť vytvoreniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou príslušnej úpravy používaného webového prehliadača, a preto trvalo odmietnuť konfiguráciu súborov cookie. Toto nastavenie internetového prehliadača zabráni tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v počítačovom systéme dotknutej osoby. Okrem toho súbory cookie, ktoré už služba Google Analytics používa, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom webového prehliadača alebo iných počítačových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť brániť sa zhromažďovaniu údajov, ktoré generuje služba Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť niekoho z nich. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť doplnok na prehliadač https://tools.google.com/... a nainštalovať ho.

Tento doplnok prehliadača označuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok nebudú odoslané do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je počítačový systém dotknutej osoby vymazaný, aktivovaný alebo nedávno nainštalovaný, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnky prehliadača na zakázanie služby Google Analytics. V prípade, že dotknutá osoba alebo akákoľvek iná osoba, ktorá je dôsledkom jeho právomocí, prehliadač plug-in bol odinštalovaný, môžete spustiť preinštalovanie alebo reaktiváciu prehliadača plug-inov.

Viac informácií a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/in... a http://www.google.com/an.... Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená v nasledujúcom prepojení: https://www.google.com/...


9. Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pomocou ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracúvania. V prípade, že spracúvanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorá je súčasťou dotknutá osoba, ako sú napríklad nutné pre dodanie tovaru, pri prepracovaní alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, pri ktorej sa vyžaduje spracúvanie osobných údajov, pretože pri dodržiavaní daňových povinností je zaobchádzanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, osobné údaje sa bežne blokujú alebo budú vymazané v súlade s zákonnými požiadavkami.

Vo výnimočných prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bol prípad, napríklad v prípade, že návštevník bol zranený v našej spoločnosti a jeho meno, vek, dáta zdravotného poistenia alebo iné dôležité informácie by mali byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom bude spracúvanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa pre spracúvanie transakcií, ktoré nie sú pokryté niektorým z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strane, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy spracúvanie alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. Tieto operácie spracúvania sú mimoriadne prípustné, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. Domnieval sa, že by mohol byť prijatý legitímny záujem, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (dôvod 47 ods. 2 GDPR).


10. Legitímne záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je náš legitímny záujem vykonávať naše podnikanie v prospech blahobytu všetkých našich zamestnancov a akcionárov.


11. Obdobie, počas ktorého budú uložené osobné údaje

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov sú príslušné lehoty na uchovávanie. Po uplynutí tejto doby sú zodpovedajúce dáta bežne odstránené, ak to už nie je nutné pre plnenie zmluvy alebo na výkon novej zmluvy.


12. Poskytovanie osobných údajov ako zákonných alebo zmluvných požiadaviek

Požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov.

Chceme objasniť, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne v súlade so zákonom (Napr. daňovej legislatívy), alebo môže byť aj výsledkom zmluvných dohôd (s. Napr., Informácie o zmluvného partnera). Niekedy môže byť potrebné uzatvoriť zmluvu a subjekt údajov nám poskytne osobné údaje, ktoré neskôr budeme musieť spracúvať. Subjekt údajov je napríklad povinný poskytnúť nám osobné údaje, keď naša spoločnosť podpíše zmluvu s ním. Nedostupnosť osobných údajov by viedla k tomu, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť formalizovaná.

Predtým, než subjekt údajov poskytne osobné údaje, dotknutá osoba by mala kontaktovať nášho zodpovedného pre ochranu údajov. Náš zodpovedný pre ochranu údajov objasní dotknutej osobe, či poskytovanie osobných údajov vyžaduje zákon, zmluva alebo je nevyhnutné pre ukončenie zmluvy, vždy ak existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.


13. Existencia automatizovaných rozhodnutí

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.


14. Ďakujeme za Vašu pozornosť!

Ochrana údajov je obzvlášť dôležitá pre spoločnosť ART VER.

Tento text bol vytvorený na základe posúdenia externého bezpečnostné dôstojníka DGD údajov Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Wilde Beugin Solmecke | Právnici a distribútori hardvéru RC GmbH.